Biểu đồ

Báo giá USDCHF

USDCHF: 0.9081 (2020.11.26 14:10:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCHF và khung thời gian là 1 giờ