Biểu đồ

Báo giá USDCHF

USDCHF: 0.90887 (2021.02.26 23:42:47)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCHF và khung thời gian là 1 giờ