Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 106.116 (2020.08.04 14:52:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 1 tuần