Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 104.254 (2020.11.26 14:51:02)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 1 tuần