Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 108.554 (2020.06.02 18:18:58)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 1 ngày