Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 105.964 (2020.08.10 22:45:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 1 ngày