Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 104.065 (2020.11.27 23:42:51)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 1 ngày