Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 103.797 (2021.01.22 23:42:52)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 5 phút