Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 106.612 (2020.08.14 23:42:44)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 5 phút