Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 109.266 (2020.01.24 23:42:55)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 5 phút