Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 103.731 (2021.01.18 16:49:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 1 giờ