Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 105.971 (2020.08.04 00:32:19)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 1 giờ