Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 110.135 (2020.01.17 22:04:51)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 1 giờ