Thông số Hợp đồng

Thông tin trong bảng "Thông số kỹ thuật hợp đồng" được tổ chức theo các loại tài khoản giao dịch. Sử dụng các thẻ với tên tài sản (cặp tỷ giá, chỉ số, tiền điện tử, hoặc kim loại) sẵn có cho loại tài khoản, bạn có thể dễ dàng tìm thấy công cụ mà bạn quan tâm và xem mọi dữ liệu cần thiết liên quan đến nó, từ chênh lệch đến quy mô 1 pip. Mọi thông tin chi tiết về công cụ sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp vào tên của nó.

Điều khoản Hợp đồng cho tài khoản mở trước ngày 13/05/2019 có thể được tìm thấy trong phần "Lưu trữ".