Платформада ордерлар қандай шарттармен орындалады?

 1. Стоп немесе лимит ордерлары құрылғаннан кейін белсенді болады. Ашық сауда сессиясы кезінде тек белсенді ордерларды жаңарту немесе жою мүмкін. Барлық белсенді ордерларды клиент сауда терминалының «Шот туралы ақпарат» бөліміндегі «Белсенді ордерлар» қойындысынан табуға болады.

 2. Төмендегі шарттардың біреуіне сай келетін кез келген ордер «Орындалуда / Filling» мәртебесін алады:

  Нарықтық ордер - жіберілгеннен кейін.
  Стоп-лосс, тэйк-профит және стоп-аут ордерлары - құрылғаннан кейін.
  Стоп және лимит ордерлары - мәлімделген баға бойынша белсендірілгеннен кейін.

 3. «Орындалуда / Filling» мәртебесі бар барлық ордерлар, жүйе ордер күйін «Орындалған / Filled» немесе «Қабылданбады / Rejected» күйіне өзгерткенге дейін, клиент сауда терминалының «Шот туралы ақпарат» блогындағы «Белсенді ордерлар / Active Orders» қойындысында орналасқан.

 4. «Орындалуда / Filling» мәртебесі бар барлық ордерларды жүйе әр күннің соңында автоматты түрде жояды.

 5. Ордер орындау кезінде, орындалған ордер бағасы бойынша тиісті мәміле ашылады немесе жабылады, ал ордер мәртебесі «Орындалған / Filled» күйіне өзгереді.

 6. Пайдаланушы ордердан бас тартқанда немесе жүйе қабылдамағанда, бұл ордер мәртебесі сәйкесінше «Жойылған / Cancelled» немесе «Қабылданбаған / Rejected» күйіне өзгереді.

 7. «Орындалған / Filled», «Жойылған / Cancelled» және «Қабылданбаған / Rejected» мәртебесі бар барлық ордерлар клиент сауда терминалының «Шот туралы ақпарат» блогындағы «Ордерлар / Orders» қойындысында орналасқан.

 8. Әрбір құрал бойынша барлық ордерлар сауда сессиялары кезінде орындалады. Ордерларды сауда сессиясынан тыс басқару: тейк-профит, стоп-лосс, лимит және стоп ордерларын жабық нарық кезінде де орнатыңыз және түрлендіріңіз - олар келесі сауда сессиясы басталғаннан кейін орындалады.

 9. Орындалған ордер үшін комиссия, мәміле ашылған немесе жабылған сайын, сәйкес мәміле үшін комиссияны көбейтеді.

 10. Шот маржасының деңгейі стоп-аут деңгейінен төмен болғанда, жүйе ашық мәмілелерді жабу үшін стоп-аут ордерін (-лерін) жібереді. Стоп-аут ордері (-лері) сауда алаңымен жойылған, ал шот маржасы әліде стоп-аут деңгейінен төмен болғанда, жүйе стоп-аут ордерін (-лерін) қайтадан жібереді.

 11. «Орындалуда / Filling» мәртебесі бар стоп-лосс, тэйк-профит, стоп-аут және нарықтық ордерлар мәміле жабу кезінде оның күйін «Жабылуда / Closing» мәртебесіне өзгертеді. Тиісті ордер орындалған кезде мәміле «Жабық / Closed» болады. Тиісті ордер қабылданбаған кезде мәміле «Ашық / Open» мәртебесіне қайта оралады.

 12. «Ашық / Open», «Жабылуда / Closing» және «Жабық / Closed» мәртебесі бар барлық мәмілелер клиент сауда терминалының «Шот туралы ақпарат» блогындағы «Позициялар / Positions» қойындысында көрсетіледі.

 13. Күннің соңында сервер уақытына сәйкес клиент сауда терминалындағы барлық жабық мәмілелер шот валютасына айырбасталады және «Сауда / Trade» мәртебесіне ие болады.

 14. Барлық «Сауда / Trade» мәмілелері, қаражат толтыру және шығарып алу бойынша баланстық операциялармен, сондай-ақ дивидендтермен, клиент сауда терминалының «Шот туралы ақпарат» блогындағы «Тарих / History» қойындысында орналасқан.

 15. Бағалар және қолжетімді көлемдер бойынша RoboForex компаниясы үшінші тарап сауда платформаларына толығымен тәуелді. Сондықтан клиент ордерларын орындау осы сауда платформаларында қолжетімді бағалар және өтімділікке сәйкес жүзеге асырылады. Клиенттерге сауда жасауға қолжетімділік қамтамасыз ете отырып, RoboForex компаниясы және сауда платформасы олардың кез келген түрдегі ордерларын қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.

 16. Сауда басында жіберілген ордерлар. Бағалар мен қолжетімді көлем тез өзгеріп, әртүрлі нарықтардан деректер ағыны айтарлықтай баяу немесе уақытша қолжетімсіз болғанда, сауда сессиясының басында нарықтар ерекше құбылмалы болуы мүмкін екенін ескертеміз. RoboForex компаниясы сауда басында жіберілген ордерлар ең жақсы жарияланған баға алатынына кепілдік бере алмайды. Ашу кезінде лимит ордерларын пайдалануды қарастыруға болады, бірақ ордерлар сенімді орындалуы үшін нарықтық ордерларды пайдалану ұсынылады. Егер тэйк-профит немесе стоп-лосс ордерлары қабылданбаса, тэйк-профит және стоп-лосс деңгейлері жойылады.