Phân tích Cơ bản về forex

Phân tích cơ bản là một phương pháp đánh giá những gì đang xảy ra trên thị trường ngay bây giờ và có thể xảy ra trong tương lai trên cơ sở các sự kiện và yếu tố bên ngoài. Đối với thị trường tiền tệ, các yếu tố đó là tin tức, số liệu thống kê kinh tế và tài chính, cuộc họp của ngân hàng Trung ương toàn cầu, và bài phát biểu do đại diện của họ cung cấp. Cách tiếp cận cơ bản cho phép phân tích cả triển vọng ngắn và dài hạn.

11.06.2021

EURUSD remains active. Overview for 11.06.2021

EURUSD continues consolidating as there aren’t enough drivers for more active movements.
10.06.2021

The Pound is falling. Overview for 10.06.2021

Despite the weak “greenback”, GBPUSD is retreating.
10.06.2021

The Euro is more likable to investors. Overview for 10.06.2021

EURUSD is slightly rising on Thursday afternoon; market expectations are against the “greenback”.
09.06.2021

The USD switched to consolidating. Overview for 09.06.2021

EURUSD has fixed within a narrow range; investors are saving strengths before the ECB and FRS meetings.
08.06.2021

The USD is trying to strengthen. Overview for 08.06.2021

EURUSD stopped growing on Tuesday morning; the “greenback” is trying to recover its losses.
08.06.2021

The Yen is weakening. Overview for 08.06.2021

USDJPY is slowly rising on Tuesday; investors are monitoring the news.
07.06.2021

Everybody likes the “greenback” again. Overview for 07.06.2021

EURUSD plunged last week and this movement may continue through this week as well.
04.06.2021

The USD strengthened pretty much. Overview for 04.06.2021

EURUSD got under significant pressure and remains weak on Friday.