Phân tích lý thuyết Sóng và dự báo forex

Phân tích sóng là một loại phân tích kỹ thuật của thị trường. Theo đó, cơ sở của bất kỳ biến động thị trường nào là sóng Elliot. Việc đưa ra các dự đoán thị trường dựa trên các mô hình sóng không yêu cầu bất kỳ chỉ báo nào và được coi là một trong những loại phân tích đơn giản và mang tính mô tả nhất.

03.12.2014

Expecting the trend reversal. AUD/USD wave analysis

In our previous reviews, “The uptrend is being delayed. Wave analysis of AUD/USD for 25.11.2014”, we discussed a possible scenario how the price may start complete correction (4).