Koje se vrste naloga i definicije upotrebljavaju na platformi?

1. Tržišni nalog
Nalog za kupnju ili prodaju po trenutnoj tržišnoj cijeni. Najbolju cijenu izvršenja jamči institucija izvršenja. Cijena navedena na nalogu nije zajamčena.

2. Nalog Buy Limit
nalog na čekanju kojim se kupnja aktivira po cijeni nižoj od one koja je trenutna tržišna. Uvjet pokretanja: trenutna cijena Ask na tržištu (cijena po kojoj institucija prodaje sredstvo) treba biti manja ili jednaka cijeni navedenoj na nalogu. Cijena navedena na nalogu je zajamčena. Cijena izvršenja je jednaka navedenoj cijeni ili je bolja.

3. Nalog Buy Stop
nalog na čekanju kojim se kupnja aktivira po cijeni višoj od one koja je trenutna tržišna. Uvjet pokretanja za trgovanje valutama ili indeksima: trenutna cijena Ask na tržištu (cijena po kojoj institucija prodaje sredstvo) treba biti jednaka cijeni navedenoj na nalogu ili viša. Uvjet pokretanja za dionice: posljednja cijena na tržištu mora biti jednaka cijeni navedenoj na nalogu ili veća. Cijena navedena na nalogu nije zajamčena.

4. Nalog Sell Limit
nalog na čekanju kojim se prodaja aktivira po cijeni višoj od one koja je trenutna tržišna. Uvjet pokretanja: trenutna cijena Bid na tržištu (cijena po kojoj institucija prodaje sredstvo) treba biti jednaka cijeni navedenoj na nalogu ili viša. Cijena navedena na nalogu je zajamčena. Cijena izvršenja je jednaka navedenoj cijeni ili je bolja.

5. Nalog Sell Stop
nalog na čekanju kojim se prodaje po cijeni nižoj od one koja je trenutna tržišna. Uvjet pokretanja za trgovanje valutama ili indeksima: trenutna cijena Bid na tržištu (cijena po kojoj institucija prodaje sredstvo) treba biti jednaka cijeni navedenoj na nalogu ili niža. Uvjet pokretanja za dionice: posljednja cijena na tržištu mora biti jednaka cijeni navedenoj na nalogu ili niža. Cijena navedena na nalogu nije zajamčena.

6. Trajanje valjanosti naloga (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop):

Good Til Cancelled (GTC) – nalog će vrijediti odmah nakon izdavanja pa sve do otkazivanja.
Dnevni nalog – nalog vrijedi do kraja dana trgovanja i tada se otkazuje ako do tada nije bio izvršen.
Kraj tjedna – nalog će vrijediti do kraja tjedna, a za kraj tjedna se uzima petak.
Kraj mjeseca – nalog će vrijediti do posljednjeg radnog dana u mjesecu.
Odabrani datum i vrijeme – trajanje valjanosti naloga zadaje se po volji.

7. Stop Loss nalog
stop nalog kojim se zatvara pozicija. Uvjet pokretanja za trgovanje valutama ili indeksima: trenutna cijena Bid (za poslove kupnje) ili trenutna cijena Ask (za poslove prodaje) dosegla je razinu određenu u Stop Loss nalogu. Uvjet pokretanja za dionice: posljednja cijena dosegle je razinu Stop Loss naloga. Cijena navedena na nalogu nije zajamčena.

8. Prateći stop
prateći stop nalog je vrsta dinamičkog Stop Loss naloga koji se pokreće uz kretanje cijene. Kad izdate naloga tipa Prateći stop (Trailing Stop), određujete broj pipseva između trenutne cijene i cijene koju zadajete u Trailing Stop nalogu. Ako se tržište kreće u smjeru kojeg ste očekivali, Trailing Stop će korigirati Stop Loss cijenu tako što će ona od najviše zabilježene cijene uvijek ostati na udaljenosti koju ste odabrali brojem pipsa, a aktivirat će se tek nakon što cijena obrne svoj raniji smjer kretanja dovoljnim intenzitetom da se vrati skroz do takve najviše razine za aktiviranje Stop Loss prodaje. Trenutna vrijednost cijene ovisi o vrsti instrumenta:

Dionice: „Posljednja cijena“
Ostali instrumenti (duge pozicije): „Bid (ponuđena) cijena“
Ostali instrumenti (kratke pozicije): „Ask (zatražena) cijena“

9. Take Profit nalog
Limit nalog kojim se zatvara pozicija. Uvjet pokretanja: trenutna cijena Bid (za poslove kupnje) ili trenutna cijena Ask (za poslove prodaje) dosegla je razinu određenu u Take Profit nalogu. Cijena navedena na nalogu je zajamčena. Cijena izvršenja jednaka je ili bolja od cijene zadane u Take Profit nalogu.

10. Stop Out nalog
stop nalog kojim se zatvara pozicija. Uvjet za pokretanje: razina margine je manja ili jednaka Stop Out razini.

11. Definicije

Vrsta naloga – Tržišni, Limit, Stop, Stop Loss, Take Profit, Stop Out.
Status naloga – aktivan, u izvršenju, izvršen, otkazan, odbijen.
Zadana cijena naloga – cijena na nalogu prije nego je izvršenje pokrenuto.
Cijena izvršenja naloga – cijena naloga nakon što je izvršen.
Posljednja cijena – cijena posljednje izvršene transakcije pri instituciji izvršenja. Kod dioničkih instrumenata ovo označava posljednju cijenu na financijskom grafu.
Posao – transakcija, trgovanje, t.j. rezultat izvršenog naloga. Svaki izvršeni nalog otvara ili zatvara posao.
Status posla – otvoren, u zatvaranju, zatvoren, trgovanje.